Metangas

0 Comments

metangas

Växthusgasen metan har en starkare påverkan på klimatet än vad bland annat FN:s vetenskapliga klimatpanel räknat med. Det visar en ny studie där forskare undersökt kopplingen mellan luftföroreningar och metangas i atmosfären. Kornas matsmältning gör att just produktionen av nötkött och mjölk står för. Metan är en naturligt förekommande, brännbar gas som är färglös och luktfri. Metan är den främsta komponenten i naturgas, 97 procent (i volym) av naturgas är metan. De olika namnen för metan är: R 50, sumpgas, biogas och eld fuktig. Metan används flitigt över hela världen i hem, företag och fabriker. I hem och företag. I dag svarar den för ungefär 20 procent av den växthuseffekt som alla gaser utom vattenånga står för. Koldioxid bidrar med hela 70 procent. Men till skillnad från koldioxiden uppehåller sig metanet bara åtta år i jordatmosfären, eftersom metangasen som frigörs vid jordytan omvandlas till koldioxid och vatten.

Metangas - frvnande egentligen

I populära termer lägger växthusgaserna lock på jordens atmosfär så att värmen inte kan avdunsta, vilket får temperaturen att stiga ytterligare. Bonde leder klimatpolitiskt råd. Korna är inte hela problemet, de är inte heller hela lösningen. Metan är en naturligt förekommande, brännbar gas som är färglös och luktfri. De mängder som frisläpps är alldeles för stora för att de ska kunna härröra från någon lokal gasansamling, och det vatten som bärs upp till ytan vid utbrott för med sig ämnen som jod , brom och bor vilka inte kan komma från lokala sediment. metangas metangas Johan Ehrenberg skriver i Dagens ETC 27/11 ”Skyll inte på Mamma Mu”. Han hävdar att klimatets problem bara är de fossila bränslena och att maten blir ett problem bara om den produceras med hjälp av fossila bränslen. Metan och gödsel från kor ingår i det naturliga kretsloppet, hävdar han vidare. Metangas finns i alla fossila bränslekällor och måste tas omhand eller vädras bort, eftersom den är explosiv. Gasen kan tas till vara, ventileras ut eller facklas (brännas upp). Lena Höglund-Isaksson har använt mätresultat från olje- och gaskällor i Kanada och satellitbilder av gasfacklor i hela världen för att. Kommentar I NA på debattsidan 28 juli finns en artikel om metangas. Författaren skriver bland annat följande: ”Metangasmolekylen har endast en kolatom. Vid fortsatta utsläpp på dagens nivå kommer metangashalten i atmosfären därför inte att stiga ytterligare och kommer därför inte att påverka klimatet i någon riktning. Metan används flitigt över hela världen i hem, företag och fabriker. Din webbläsare behöver uppgraderas. Utsläppen av koldioxid är dock mindre från en bil som drivs på naturgas än om den körs på bensin. Metan tillverkas också industriellt genom olika kemiska reaktioner, till exempel rötning av organiskt avfall. Senaste Nyheter - Vissa artiklar kräver inloggning! Metan hade inte bildats om gräset istället bara hade ruttnat på marken.

Categories: sr nyheter

0 Replies to “Metangas”